دسته بندی: بازی اعداد

بازی‌های خلاقانه‌ای برای شناخت اعداد و بازی با اعداد

اعداد قاشقی

اهداف بازی

افزایش هوش منطقی ریاضی، افزایش دقت و تمرکز، درک اعداد

وسایل مورد نیاز

قاشق چوبی یا چوب بستنی، ماژیک

روش بازی

1. بیست عدد قاشق چوبی یا چوب بستنی تهیه کنید.

2. روی ده قاشق اول اعداد را از یک تا ده بنویسید.

3. روی ده قاشق دوم به تعداد هر عدد دایره بکشید.

4. سپس از کودک خود بخواهید هر دایره را بشمارد و عدد مناسب آن را پیدا کند.

5. حتما کودک خود را در تمامی مراحل تشویق و همراهی کنید.

 

هوش منطقی ریاضی چیست؟

این هوش مربوط به کودکانی است که در شمارش و استفاده از اعداد باهوش هستند.

این به این معنا است که کودکانی که هوش منطقی ریاضی فعالی دارند دارای مهارت حل مساله، طبقه‌بندی کردن و درک بهتر از اعداد و معماها هستند.

کودکانی که هوش منطقی ریاضی بالایی دارند دائم به‌دنبال روابط اجزا و دلیل به وجود آمدن آن‌ها هستند؛ به‌عبارتی دیگر، دنبال روابط علت و معلولی اجزا می‌گردند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

پروفسور حسابی، اینشتین، بیل گیتس، نیوتن

شغل‌های افراد دارای این توانایی

معلم ریاضی، آماردان، اقتصاددان، برنامه‌نویسی کامپیوتر، رشته‌های مهندسی 

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

گیره برگ

اهداف بازی

افزایش هوش منطقی ریاضی، افزایش مهارت دست ورزی، افزایش قدرت عضلات انگشتان، افزایش دقت و تمرکز، درک اعداد

وسایل مورد نیاز

سنجاق، مقوا، چوب بستنی، قیچی، چسب، ماژیک

روش بازی

1. روی یک مقوا طرح پنج گل را الگو بزنید.

2. هر گل‌ را با قیچی برش دهید.

3. وسط هر گل یکی از اعداد یک تا پنج را بنویسید.

4. هرکدام از گل‌ها را به یک چوب بستنی بچسبانید.

5. سنجاق‌ها را به کودک خود دهید و از او بخواهید که اعداد را بشمارد و بر اساس تعداد به هر چوب بستنی سنجاق وصل کند.

6. حتما کودک خود را در پایان بازی تشویق کنید.

هوش منطقی ریاضی چیست؟

این هوش مربوط به کودکانی است که در شمارش و استفاده از اعداد باهوش هستند.

این به این معنا است که کودکانی که هوش منطقی ریاضی فعالی دارند دارای مهارت حل مساله، طبقه‌بندی کردن و درک بهتر از اعداد و معماها هستند.

کودکانی که هوش منطقی ریاضی بالایی دارند دائم به‌دنبال روابط اجزا و دلیل به وجود آمدن آن‌ها هستند؛ به‌عبارتی دیگر، دنبال روابط علت و معلولی اجزا می‌گردند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

پروفسور حسابی، اینشتین، بیل گیتس، نیوتن

شغل‌های افراد دارای این توانایی

معلم ریاضی، آماردان، اقتصاددان، برنامه‌نویسی کامپیوتر، رشته‌های مهندسی 

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

گل و پروانه

اهداف بازی

افزایش هوش منطقی ریاضی، افزایش مهارت دست ورزی، افزایش قدرت عضلات انگشتان، افزایش دقت و تمرکز، درک اعداد

وسایل مورد نیاز

گیره چوبی، مقوا، چسب، قیچی

روش بازی

1. روی مقواهای رنگارنگ الگوی گل را بکشید.

2. و روی هر کدام از گل‌ها یکی از اعداد یک تا پنج را بنویسید.

3. مطابق هر عدد الگوی پروانه به همان رنگ را بکشید.

4. پروانه‌ها را به گیره‌های چوبی بچسبانید.

6. اعداد را برای کودک خود بخوانید.

7. از کودک بخواهید پروانه‌ها را مطابق هر عدد خوانده شده به گل‌ها وصل کند.

هوش منطقی ریاضی چیست؟

این هوش مربوط به کودکانی است که در شمارش و استفاده از اعداد باهوش هستند.

این به این معنا است که کودکانی که هوش منطقی ریاضی فعالی دارند دارای مهارت حل مساله، طبقه‌بندی کردن و درک بهتر از اعداد و معماها هستند.

کودکانی که هوش منطقی ریاضی بالایی دارند دائم به‌دنبال روابط اجزا و دلیل به وجود آمدن آن‌ها هستند؛ به‌عبارتی دیگر، دنبال روابط علت و معلولی اجزا می‌گردند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

پروفسور حسابی، اینشتین، بیل گیتس، نیوتن

شغل‌های افراد دارای این توانایی

معلم ریاضی، آماردان، اقتصاددان، برنامه‌نویسی کامپیوتر، رشته‌های مهندسی 

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

اعداد آهنربا

اهداف بازی

افزایش هوش منطقی ریاضی، افزایش دقت و تمرکز، درک اعداد

وسایل مورد نیاز

چوب بستنی، سنجاق، آهن ربا، چسب، ماژیک

روش بازی

1. روی ده عدد چوب بستنی آهن ربا بچسبانید.

2. پایین هر چوب بستنی با رنگ‌های مختلف یکی از اعداد صفر تا نه را بنویسید.

3. مطابق رنگ اعداد سنجاق‌هایی تهیه کنید.

4. اعداد را برای کودک خود بخوانید.

5. از او بخواهید بر اساس اعداد و رنگ آن‌ها روی چوب بستنی‌ها سنجاق‌ها را وصل کند.

6. کودک خود را در انجام مراحل همراهی کنید.

هوش منطقی ریاضی چیست؟

این هوش مربوط به کودکانی است که در شمارش و استفاده از اعداد باهوش هستند.

این به این معنا است که کودکانی که هوش منطقی ریاضی فعالی دارند دارای مهارت حل مساله، طبقه‌بندی کردن و درک بهتر از اعداد و معماها هستند.

کودکانی که هوش منطقی ریاضی بالایی دارند دائم به‌دنبال روابط اجزا و دلیل به وجود آمدن آن‌ها هستند؛ به‌عبارتی دیگر، دنبال روابط علت و معلولی اجزا می‌گردند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

پروفسور حسابی، اینشتین، بیل گیتس، نیوتن

شغل‌های افراد دارای این توانایی

معلم ریاضی، آماردان، اقتصاددان، برنامه‌نویسی کامپیوتر، رشته‌های مهندسی 

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

جمع اعداد تاس

اهداف بازی

افزایش هوش منطقی ریاضی، افزایش مهارت دست ورزی، افزایش قدرت عضلات انگشتان، افزایش دقت و تمرکز، درک اعداد

وسایل مورد نیاز

کاغذ رنگی، ماژیک، قیچی

روش بازی

1. با مقوا مکعبی تهیه کنید.

2. روی مقوا دایره‌هایی به شکل تاس نقاشی بکشید.

3. از کودک بخواهید دو بار تاس را بیندازد.

4. هربار که تاس به زمین می‌افتد عدد آن را یادداشت کنید.

5. و در نهایت از کودک بخواهید اعداد را با یکدیگر جمع کند.

6. حتما کودک خود را در تمامی مراحل همراهی کنید.

هوش منطقی ریاضی چیست؟

این هوش مربوط به کودکانی است که در شمارش و استفاده از اعداد باهوش هستند.

این به این معنا است که کودکانی که هوش منطقی ریاضی فعالی دارند دارای مهارت حل مساله، طبقه‌بندی کردن و درک بهتر از اعداد و معماها هستند.

کودکانی که هوش منطقی ریاضی بالایی دارند دائم به‌دنبال روابط اجزا و دلیل به وجود آمدن آنها هستند؛ به‌عبارتی دیگر، دنبال روابط علت و معلولی اجزا می‌گردند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

پروفسور حسابی، اینشتین، بیل گیتس، نیوتن

شغل‌های افراد دارای این توانایی

معلم ریاضی، آماردان، اقتصاددان، برنامه‌نویسی کامپیوتر، رشته‌های مهندسی 

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

دندان کوسه

اهداف بازی

افزایش هوش منطقی ریاضی، افزایش مهارت دست ورزی، افزایش قدرت عضلات انگشتان، افزایش دقت و تمرکز، درک اعداد

وسایل مورد نیاز

مقوا، ماژیک، کاغذ، قیچی

روش بازی

1.  روی یک مقوا نقاشی یک کوسه را بکشید.

2. برای کوسه دندان‌های تیزی نقاشی کنید و روی هر دندان یکی از اعداد یک تا ده را بنویسید.

3. ده کاغذ به اندازه دندان کوسه برش دهید.

4. روی هر کدام از کاغذها یکی از اعداد یک تا ده را بنویسید.

5. اعداد را برای کودک خود بخوانید.

6. از او بخواهید اعداد روی کاغذ را در جای درست خود بچسباند.

7. کودک خود را در انجام مراحل بازی همراهی کنید.

هوش منطقی ریاضی چیست؟

این هوش مربوط به کودکانی است که در شمارش و استفاده از اعداد باهوش هستند.

این به این معنا است که کودکانی که هوش منطقی ریاضی فعالی دارند دارای مهارت حل مساله، طبقه‌بندی کردن و درک بهتر از اعداد و معماها هستند.

کودکانی که هوش منطقی ریاضی بالایی دارند دائم به‌دنبال روابط اجزا و دلیل به وجود آمدن آن‌ها هستند؛ به‌عبارتی دیگر، دنبال روابط علت و معلولی اجزا می‌گردند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

پروفسور حسابی، اینشتین، بیل گیتس، نیوتن

شغل‌های افراد دارای این توانایی

معلم ریاضی، آماردان، اقتصاددان، برنامه‌نویسی کامپیوتر، رشته‌های مهندسی 

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

جایگذاری اعداد

اهداف بازی

افزایش هوش منطقی ریاضی، افزایش مهارت دست ورزی، افزایش قدرت عضلات انگشتان، افزایش دقت و تمرکز، درک اعداد

وسایل مورد نیاز

کاغذ رنگی، ماژیک، قیچی

روش بازی

1. روی یک کاغذ سفید اعداد را از یک کنار یکدیگر بنویسید.

2. اعداد را به صورتی بنویسید که هر دو یا سه عدد، اعدادی را جا بیندازید و داخل برگه سفید ننویسید.

3. کاغذ رنگی‌هایی را به شکل مربع‌های کوچک برش دهید.

4. روی هر کدام از مربع‌ها اعداد جا مانده را بنویسید.

5. از کودک بخواهید اعداد را یکی یکی بخواند.

6. و اعداد جامانده را در جای صحیح خود قرار دهد.

7. حتما کودک خود را در پایان بازی تشویق کنید.

هوش منطقی ریاضی چیست؟

این هوش مربوط به کودکانی است که در شمارش و استفاده از اعداد باهوش هستند.

این به این معنا است که کودکانی که هوش منطقی ریاضی فعالی دارند دارای مهارت حل مساله، طبقه‌بندی کردن و درک بهتر از اعداد و معماها هستند.

کودکانی که هوش منطقی ریاضی بالایی دارند دائم به‌دنبال روابط اجزا و دلیل به وجود آمدن آن‌ها هستند؛ به‌عبارتی دیگر، دنبال روابط علت و معلولی اجزا می‌گردند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

پروفسور حسابی، اینشتین، بیل گیتس، نیوتن

شغل‌های افراد دارای این توانایی

معلم ریاضی، آماردان، اقتصاددان، برنامه‌نویسی کامپیوتر، رشته‌های مهندسی 

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

تخم مرغ خالخالی

اهداف بازی

افزایش هوش منطقی ریاضی، افزایش مهارت دست ورزی، افزایش قدرت عضلات انگشتان، افزایش دقت و تمرکز، درک اعداد

وسایل مورد نیاز

کاغذ رنگی، برچسب، قیچی، ماژیک

روش بازی

1. کاغذ رنگی‌هایی را به شکل تخم مرغ برش دهید.

2. داخل تخم مرغ‌ها اعداد دو رقمی را بنویسید.

3. بر اساس عدد هر تخم مرغ، سوراخ‌های ریزی را روی تخم مرغ ایجاد کنید.

4. از کودک بخواهید سوراخ‌های روی تخم مرغ را بشمارد و روی آن برچسب بچسباند.

5. حتما فرزند خود را در حین و پایان بازی تشویق کنید.

هوش منطقی ریاضی چیست؟

این هوش مربوط به کودکانی است که در شمارش و استفاده از اعداد باهوش هستند.

این به این معنا است که کودکانی که هوش منطقی ریاضی فعالی دارند دارای مهارت حل مساله، طبقه‌بندی کردن و درک بهتر از اعداد و معماها هستند.

کودکانی که هوش منطقی ریاضی بالایی دارند دائم به‌دنبال روابط اجزا و دلیل به وجود آمدن آن‌ها هستند؛ به‌عبارتی دیگر، دنبال روابط علت و معلولی اجزا می‌گردند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

پروفسور حسابی، اینشتین، بیل گیتس، نیوتن

شغل‌های افراد دارای این توانایی

معلم ریاضی، آماردان، اقتصاددان، برنامه‌نویسی کامپیوتر، رشته‌های مهندسی 

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

شمارش ماشین‌ها

اهداف بازی

افزایش هوش منطقی ریاضی، افزایش مهارت دست ورزی، افزایش قدرت عضلات انگشتان، افزایش دقت و تمرکز، درک اعداد

وسایل مورد نیاز

مقوا، چسب، تخته وایت برد، قیچی، مداد رنگی

روش بازی

1. با مقوا و کاغذ رنگی تعدادی ماشین با کمک کودک خود درست کنید (یا ماشین‌ها را نقاشی بکشید).

2. با مقوا اعداد یک تا ده را برش دهید.

3. ماشین‌ها را روی دیوار یا تخته وایت برد بچسبانید.

4. ماشین‌ها را دسته بندی کنید به صورتی که از یک تا عدد ده بسته بندی شود.

5. اعداد را برای کودک خود بخوانید.

6 از کودک بخواهید عدد مورد نظر را پس از شمردن ماشین هر دسته بندی زیر آن بچسباند.

7. حتما کودک خود را در حین و پایان بازی تشویق کنید.

هوش منطقی ریاضی چیست؟

این هوش مربوط به کودکانی است که در شمارش و استفاده از اعداد باهوش هستند.

این به این معنا است که کودکانی که هوش منطقی ریاضی فعالی دارند دارای مهارت حل مساله، طبقه‌بندی کردن و درک بهتر از اعداد و معماها هستند.

کودکانی که هوش منطقی ریاضی بالایی دارند دائم به‌دنبال روابط اجزا و دلیل به وجود آمدن آن‌ها هستند؛ به‌عبارتی دیگر، دنبال روابط علت و معلولی اجزا می‌گردند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

پروفسور حسابی، اینشتین، بیل گیتس، نیوتن

شغل‌های افراد دارای این توانایی

معلم ریاضی، آماردان، اقتصاددان، برنامه‌نویسی کامپیوتر، رشته‌های مهندسی 

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان

اعداد سکه‌ای

اهداف بازی

افزایش هوش منطقی ریاضی، افزایش مهارت دست ورزی، افزایش قدرت عضلات انگشتان، افزایش دقت و تمرکز، درک اعداد

وسایل مورد نیاز

جعبه، کاغذ رنگی، مقوا یا سکه، قیچی، چسب، ماژیک 

روش بازی

1. روی یک جعبه را با ماژیک تقسیم کنید.

2. کنار هر بخش اعداد یک تا ده را بنویسید.

3. بر اساس هر عددی که می‌نویسید برش‌هایی در همان بخش ایجاد کنید.

4. اعداد را برای کودک بخوانید.

5. به او بگویید در هر برش یک سکه بیندازد و یکی یکی بشمارد.

6. حتما کودک خود را در حین و پایان بازی تشویق کنید.

هوش منطقی ریاضی چیست؟

این هوش مربوط به کودکانی است که در شمارش و استفاده از اعداد باهوش هستند.

این به این معنا است که کودکانی که هوش منطقی ریاضی فعالی دارند دارای مهارت حل مساله، طبقه‌بندی کردن و درک بهتر از اعداد و معماها هستند.

کودکانی که هوش منطقی ریاضی بالایی دارند دائم به‌دنبال روابط اجزا و دلیل به وجود آمدن آن‌ها هستند؛ به‌عبارتی دیگر، دنبال روابط علت و معلولی اجزا می‌گردند.

افرادی مشهور دارای این توانایی

پروفسور حسابی، اینشتین، بیل گیتس، نیوتن

شغل‌های افراد دارای این توانایی

معلم ریاضی، آماردان، اقتصاددان، برنامه‌نویسی کامپیوتر، رشته‌های مهندسی 

نویسنده: زهرا توکلی

روان‌شناس کودک و نوجوان